شهر هوشمند

تیر ۱۳, ۱۳۹۴

شهر هوشمند

شهر هوشمند چیست؟ مفهوم شهر هوشمند به نظر مبهم می آید. اول، به خاطر این حقیقت است که راه های زیادی برای هوشمند بودن وجود دارد. […]