دوره آموزشی

شهریور ۳۱, ۱۳۹۴

دوره آموزشی مدیریت و کنترل پروژه

پارک علم و فناوری استان همدان به عنوان یکی از اعضاء کارگروه کمیته تخصصی آموزش و توانمندسازی منابع انسانی پارک ها و مراکز رشد علم و […]
رویدادهای داغ!
فارسی