tab_help

کارگاه ها به دو دسته می‌باشند:

الف) کارگاه‌های رایگان

ب) کارگاه‌های غیررایگان

به منظور شرکت در کارگاه‌های رایگاه می‌توانید پس از انتخاب کارگاه در منوی کارگاه‌ها و افزودن به سبد خرید و نهایی کردن ثبت، در موعد مقرر در کارگاه مربوطه شرکت نمایید.

به منظور شرکت در کارگاه‌های تخصصی و غیررایگان، با افزودن کارگاه موردنظر به سبد خرید و انتخاب روش خرید «پرداخت هنگام تحویل» هزینه‌ی کارگاه را در زمان حضور پرداخت می‌نمایید.

رویدادهای داغ!
فارسی