tab_definition
•    «مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی»: از این پس به اختصار «مرکز»  نامیده میشود و مطابق اساسنامۀ مرکز، با ارایۀ خدمات حمایتی از ایجاد و توسعۀ حرفه‌های جدید توسط کارآفرینان در قالب واحدهای نوپای دارای اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری پشتیبانی می‌کند.

•    «بخش کارآفرینی»: به منظور ترویج روش‌مند و آموزش عملی کارآفرینی و توسعه نوآوری به عنوان یکی از بخش‌های مرکز فعالیت می‌کند.

•    «واحد فناور»: نامی است برای تمام واحدهای تحت پوشش مرکز، اعم از واحدهای دورۀ پیش رشد، رشد، تیم‌های فناور دانشگاهی و واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به صنعت. واحد فناور با مدیریت کارآفرینان در راستای اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری فعالیت می‌کند.

•    «دورۀ پیش رشد»: در این دوره، با حمایت مرکز، طرح کاری و برنامۀ واحد فناور تثبیت و تکمیل شده و واحد فناور به صورت یک شرکت یا مؤسسۀ دارای شخصیت حقوقی مستقل به ثبت می‌رسد.

•    «دورۀ رشد»: در این دوره، با حمایت مرکز، واحد فناور توانمندی کامل را برای ورود به بازار رقابتی و ادامۀ حیات مستقل به عنوان یک بنگاه اقتصادی دانش محور به دست می‌آورد.

•    «تیم فناور دانشگاهی»: واحد تشکیل شده با محوریت اعضای هیأت علمی دانشگاه که در چارچوب طرح‌های پژوهشی یا طرح‌های تأییدی دانشگاه فعالیت می‌کند.

•    «شرکت‌ دولتی دانشگاهی»: شرکتی که برای تحقیق و توسعه در حوزه‌هایی که قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند تشکیل شده و حداقل ۵۱ درصد سهام آن متعلق به بخش دولتی است.

•    «واحد تحقیق و توسعه وابسته به صنعت»: از این پس به اختصار «واحد تحقیق و توسعه» نامیده می‌شود و متشکل از حداقل دو متخصص به تشخیص و تایید مدیر مرکز است که در قالب یک واحد وابسته به یک سازمان یا مؤسسۀ دولتی یا خصوصی برای دستیابی به فناوری پیشرفته و یا ارایۀ خدمات مبتنی بر دانش‌های نوین در راستای اهداف و طرح مصوب مرجع متبوع فعالیت می‌کند.

رویدادهای داغ!
فارسی