اطلاعیه برگزاری رویداد دورهمی شرکت ها ی مرکز رشد
اسفند ۴, ۱۳۹۵
مرحله پیش رشد
اسفند ۴, ۱۳۹۵

جهت نیل به اهداف استراتژیک مرکز، روند کلی مرکز بر مبنای مطالعات و بررسی های کارشناسی و نیز بومی سازی مدل های کارآمد بین المللی ارائه میگردد. شکل ذیل شماتیک کلی این نقشه راه، جایگاه و چگونگی تعامل مرکز رشد با پارک فناوری، مرکز نوآوری و دوران پیش رشد را نشان میدهد.

ورودی مرکز رشد به گونه ای طراحی گردیده است که کارآفرینان داخلی دانشگاه شهید بهشتی که در مرکز نوآوری دوران پیش رشد خود را گذرانده اند، پس از طی دوران پیش رشد در مرکز نوآوری، به دوران رشد در مرکز رشد وارد شوند. در عین حال، کارآفرینان خارج از دانشگاه، میباید ابتدا به دوران پیش رشد وارد شده و پس از طی آن با موفقیت، در صورت داشتن صلاحیت علمی، فنی و کسب و کاری لازم به دوران رشد وارد گردند.

فرآیند دوران رشد نیز به گونه ای تعبیه شده است که کارآفرینان پس از طی دوران پیش رشد و رشد با موفقیت، میتوانند وارد پارک فناوری دانشگاه شهید بهشتی شوند. 

جدول روند کلی مرکز رشد

دیدگاه ها بسته شده است

رویدادهای داغ!
فارسی