شرکت‌های مستقر در مرکز

link_units_01

 

 

link_units_02

آب راهبر محاسب

Posted on Aug 4th, 2015 - By admin - ۰ Comments

بهداشتی ویرا درخشان برنا

Posted on Sep 5th, 2015 - By admin - ۰ Comments

تجارت الکترونیک چنته

Posted on Sep 12th, 2015 - By admin - ۰ Comments

پژواک پژوهش ایده کاوش

Posted on Dec 9th, 2015 - By admin - ۰ Comments

فراگرد

Posted on Feb 6th, 2016 - By admin - ۰ Comments

رایا نگاران کسب و کار

Posted on Apr 17th, 2016 - By admin - ۰ Comments

پیشگامان محاسبات نو اندیش

Posted on Jun 19th, 2016 - By admin - ۰ Comments

هوگر دارو دانش

Posted on Jun 29th, 2016 - By admin - ۰ Comments

پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار

Posted on Aug 28th, 2016 - By admin - ۰ Comments

ژرف اندیشان فن آفرین

Posted on Oct 5th, 2016 - By admin - ۰ Comments

Posted on Oct 5th, 2016 - By admin - ۰ Comments

Posted on Nov 1st, 2016 - By admin - ۰ Comments

راهکار طب آزما

Posted on Jul 30th, 2017 - By admin - ۰ Comments

تکفام سازان طیف نور

Posted on Dec 13th, 2017 - By admin - ۰ Comments

مهندسی پلاسما فناور جم

Posted on Apr 23rd, 2018 - By admin - ۰ Comments

فراپردازش موج کوثر

Posted on Nov 18th, 2018 - By admin - ۰ Comments

 

 

link_units_03

ویستا جهان

Posted on Jan 28th, 2017 - By admin - ۰ Comments

 

رویدادهای داغ!
فارسی