دی ۱۳, ۱۳۹۹

با پاسخ به این ١٢ سوال توانمندی خود را کشف کنید

رییس مرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است پاسخ به ۱۲ سوال کلیدی می‌تواند میزان توانمندی افراد را برای راه اندازی کسب […]