اساسنامه صندوق قرض الحسنه

اساسنامه صندوق قرض الحسنه حمایت از شرکت هاو واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی
هدف از تشکیل صندوق
این صندوق با الهام از تعالیم عالیه اسلام و به منظور انجام خدمات عام المنفعه و اعطای وام های بدون بهره با خفظ و رعایت موازین شرعی و مقررات جمهوری اسلامی ایران برابر اساسنامه مشروحه زیر به منظور حمایت از واحدهای مستقر در مرکز رشد و کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه شهید بهشتی تشکیل می گردد.

فصل اول (نام، مدت، سرمایه و نحوه عضویت در صندوق)
ماده ۱ – نام صندوق” صندوق قرض الحسنه حمایت از شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی” که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می شود می باشد. این صندوق موسسه ای است غیر انتفاعی ار نوع موسسات مذکور در بند الف ماده ۱۲ آیین نامه اصلاحی ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مصوب پنجم مردادماه ۱۳۳۷ که در چهارچوب این مقررات و اساسنامه خود فعالیت می کند و صرفا به امر دریافت و پرداخت وام های قرض الحسنه مبادرت می کند.
ماده ۲ – صندوق دارای شخصیت حقوقی بوده و دارای استقلال مالی و اداری است و محل اصلی صندوق در مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی واقع در ولنجک، خیابان یمن، بلوار دانشجو خواهد بود.
ماده ۳- مدت زمان فعالیت صندوق نامحدود است.
ماده ۴- سرمایه صندوق به اشکال دریافت حق عضویت از اعضاء(شرکت ها و اشخاص) به نحوی که در آیین نامه های مصوب هیئت مدیره آورده خواهد شد و دریافت کمک های مردمی و دولتی تامین خواهد شد.
تبصره ۱- هیئت مدیره صندوق باید پس انداز اعضایی که از صندوق خارج می شوند را در اولین فرصت و قبل از پرداخت هرگونه وامی در صورت نداشتن بدهی مالی و تسویه حساب کامل تماما پرداخت نماید.
ماده ۵- پس انداز اعضاء در قبال تعهدات و بدهی آنان به صندوق در وثیقه صندوق می باشد و چنانچه مبلغ پس انداز کفایت مطالبات صندوق را ننماید صندوق نسبت به دریافت بقیه طلب خود به استفاده اسناد رهنی و تضمینی اخذ شده اقدام و به عضو یا ضامن و یا قائم مقام قانونی و یا وارث وی مراجعه خواهد نمود.
ماده ۶- صندوق مجاز به پرداخت سود یا هرگونه وجه اضافی به سپرده گذاران نیست.

فصل دوم ( مقررات مربوط به اعطای وام به اعضاء)
ماده ۷- هر یک از اعضای صندوق می تواند با درخواست کتبی از صندوق تقاضای وام بنماید. درخواست های وام توسط هیئت مدیره بررسی و طبق نوبت در مورد پرداخت وام اقدام خواهد نمود، موارد اضطراری با تشخیص هیئت مدیره از شمول این بند مستثنی می باشد.
ماده ۸- میزان وام پرداختی و شرایط آن (حداکثر مدت بازپرداخت، نرخ کارمزد و غیره) و حداکثر مدت بازپرداخت وام و شرایط دیگر طبق آیین نامه تنظیمی از طرف هیئت مدیره و تصویب هیئت امنا می باشد.
ماده ۹- هیچ یک از اعضاء قبل از بازپرداخت کامل وام دریافتی، حق تقاضای مجدد وام را نخواهد داشت.
ماده ۱۰- وام های پرداختی به اعضاء نباید بیش از نه دهم کل سرمایه صندوق باشد و هیئت مدیره می باید یک دهم سرمایه صندوق را به عنوان ذخیره در صندوق نگهداری کند.
ماده ۱۱- کلیه پرسنل مرکز رشد و پرسنل شاغل و وابسته در واحدهای فناور و شرکت ها و به طور کلی هر شخص حقیقی و حقوقی که رابطه ای با مرکز داشته باشد می تواند به عنوان عضو در صندوق پذیرفته شود. بدیهی است اعطای وام به اشخاص نسبت به واحدهای مستقر بر اساس صورتجلسه تنظیمی هیئت مدیره و موافقت هیئت امنا تعیین و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۲- اعطای وام به اعضای هئیت امنا، هیئت مدیره و بازرسان و اقربای درجه اول (پدر، مادر،همسر و اولاد) خارج از دستور العمل ماده ۱۱ ممنوع می باشد.
ماده ۱۳- تاسیس شعبه یا نمایندگی بدون اخذ مجوز از هیئت امنا ممنوع است.

فصل سوم (ارکان صندوق)
ماده ۱۴- ارکان صندوق عبارتند از هیئت امنا، هیئت مدیره و بازرسین
ماده ۱۵ – هیئت امنا متشکل از ۱- معاونت پژوهش و فناوری ۲- مدیر مرکز رشد و کارآفرینی ۳- یک نفر به عنوان نماینده واحد های فناور مرکز رشد و هیئت مدیره نیز در جلسه مجمع از بین اعضاء تعیین خواهد شد.
ماده ۱۶- هیئت امنا عالیترین رکن صندوق است که نظارت به انتخاب هیئت مدیره را خواهد داشت.
ماده ۱۷- وظایف و اختیارات هیئت امنا عبارتند از:
• رسیدگی به حساب های صندوق
• استماع گزارش بازرس قانونی
• اصلاح اساسنامه
• تامین زیان احتمالی
• سایر موارد بر طبق قوانین تجارت
ماده ۱۸- در مواقع ضروری بنا بر پیشنهاد یک سوم اعضاء و یا درخواست هیئت مدیره و یا بازرس قانونی هیئت مدیره حداکثر ظرف مدت پانزده روز، طی دعوتنامه ای، به کلیه اعضاء ضمن اعلام تشکیل جلسه، تشکیل جلسه عمومی اعلام می گردد.
ماده ۱۹- هیئت مدیره صندوق متسشکل از ۵ نفر که ۲ نفر از سوی مرکز بصورت ثابت و ۳ نفر از طریق اخذ رای در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد. ترتیب مسئولیت در هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:
• ریاست مرکز رشد به عنوان رئیس هیئت مدیره
• ۴ نفر باقیمانده به عنوان عضو هیئت مدیره
تبصره ۲- دو نفر به عنوان بازرس از طریق انتخابات در مجمع عمومی تعیین خواهند شد.
تبصره ۳- در صورت استعفاء، فوت و یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیئت مدیره عضو علی البدل که رای بیشتری دارد برای مدت باقی مانده به عنوان عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده ۲۰- هیئت مدیره در نخستین جلسه خود حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می نماید.
ماده ۲۱- صاحبان امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور، اعضای هیئت مدیره می باشند که با امضای حداقل دو نفر از آنان و با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
ماده ۲۲- جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یک بار تشکیل می گردد. این جلسات در صورتی رسمی و معتبر خواهند بود که با حضور حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل شود و هرگونه تصمیم با رای کتبی اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر و قابل اجرا می باشد.
ماده ۲۳- هیئت امنا یک نفر را به عنوان ناظر به مدت یک سال انتخاب و به هیئت مدیره معرفی می کند.
ماده ۲۴- بازرس می تواند در هر زمان هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات صندوق انجام داده و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه و مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی بنماید. هیئت مدیره مکلف است حداکثر طرف مدت ۱۵ روز نسبت به دعوت اعضاء و تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی اقدام نماید.
ماده ۲۵- هیئت مدیره و بازرسین صندوق تا زمانی که جانشین آن ها از سوی مجمع عمومی تعیین و معرفی نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند ماند.
ماده ۲۶- وظایف هیئت مدیره عبارتند از:
• گشایش حساب جاری در یکی از بانک ها با معرفی سه نفر از اعضای هیئت مدیره که برداشت وجه با امضای دو نفر از سه نفر و مهر صندوق میسر خواهد بود.
• پرداخت وام های درخواستی با رعایت نوبت متقاضیان برابر آیین نامه اجرایی.
• دعوت اعضای صندوق برای شرکت در مجمع عمومی عادی و فوق العاده.
• حفظ حقوق صندوق و اقامه هرگونه دعوی در این خصوص در مراجع قانونی.
• رسیدگی به حساب صندوق بر اساس اصول حسابداری مورد قبول مراجع قانونی.
• بررسی و تحصیل اعتبار و اخذ وام بدون بهره از افراد حقیقی و حقوقی و عقد قرارداد در این خصوص و انجام تشریفات قانونی آن.

فصل چهارم (سال مالی، انحلال و تصفیه)
ماده ۲۷- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال پایان می پذیرد.
ماده ۲۸- در پایان هر سال هیئت مدیره موظف است بیلان عملیات صندوق را تهیه و در اولین جلسه هیئت موسس که هر ساله در اردیبهشت ماه تشکیل می شود مطرح و در صورت تصویب به منزله مفاصاحساب سال گذشته خواهد بود و در صورت لزوم با دستور هیئت موسس حساب ها توسط یک موسسه حسابرسی مستقل مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت.
تبصره ۴- ضوابط و شمول حسابرسی صورت های مالی صندوق تابع دستور العمل های ابلاغی هیئت موسس خواهد بود که توسط هیئت امنا ابلاغ خواهند شد و صندوق مکلف است اطلاعات مورد نیاز هیئت موسس را هر زمان که هیئت امنا مطالبه و مقرر کند ارائه دهد.
تبصره ۵- هیئت مدیره موظف است هر شش ماه یکبار ترازنامه صندوق را تنظیم و به بازرس قانونی و هیئت امنا ارائه نماید.
ماده ۲۹- صندوق موظف است صورتی از دفاتر مالی خود را طبق قانون تجارت و بر اساس فرم هایی که توسط هیئت امنا تهیه و ابلاغ می شود تنظیم نماید.
ماده ۳۰- چنانچه هیئت امنا تصمیم به انحلال صندوق بگیرد سه نفر را به عنوان هیئت تصفیه انتخاب می نماید و هیئت مذکور رسیدگی به حساب ها و بدهی ها و تعیین دارایی و وصول مطالبات باقی مانده و پرداخت کلیه مطالبات اعضاء صندوق اقدام خواهد نمود.
ماده ۳۱- در سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر طبق قوانین تجارت و سایر قوانین کشوری عمل خواهد شد.
ماده ۳۲- این اساسنامه در ۳۲ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ——- به تصویب مجمع عمومی صندوق رسید و از تاریخ —— لازم الاجرا می باشد.

رویدادهای داغ!
فارسی