طرح نوآ

طرح نوآ با تاکید برایجاد انگیزه، نشاط، هم افزایی، آموزش و مشاوره نوآوران و کارآفرینان در جهت خلق شرکت های دانش بنیان و خلاق در مراکز نوآوری دانشکده ها / پژوهشکده ها دانشگاه شهید بهشتی به صورت “فصلی ” برگزار می شود. طرح نوآ در تلاش است تا مبنا و مبدا حرکتی نوین برای مشاوره و آموزش های نوآوری و کارآفرینی به اعضای هیات علمی، دانش آموختگان و دانشجویان جهت جذب و پذیریش در مراکز نوآوری دانشکده ها / پژوهشکده ها دانشگاه شهید بهشتی باشد. راهبرد اصلی پارک علم و فناوری در خصوص طرح نوآ، تاکید بر اقتصاد دانش بنیان و خلاق و پذیرش تیم های نوآور دانشجویی و تیم های فناور با تکیه بر این مهم است.

 

[gravityform id=”16″ title=”true” description=”true”]