شرکت های پیش رشد و رشد

Logo- Pezhvac

پژواک پژوهش ایده کاوش

ایده محوری: تولید انرژی های تجدیدپذیر در واحدهای صنعتی و کشاورزی خارج شبکه برق فناوری های مرتبط با تجهیزات نوین کشاورزی بویژه در زمینه آب و آبزی پروری و خدمات توسعه صادرات محصولات کشاورزی
رویدادهای داغ!
فارسی