رئیس و معاونت فعلی

روسای پیشین

دکتر مجتبی وحیدی اصل

۱۳۹۹
استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر

دکتر خسرو پیری

۱۳۹۹- ۱۳۹۷
استاد پژوهشکده علوم محیطی
۲۲۴۳۱۹۷۱
p_khosro@sbu.ac.ir

دکتر داود غرویان

۱۳۹۷- ۱۳۹۳
دانشیار دانشکده مهندسی برق(الکترویک- مخابرات) d_gharavian@sbu.ac.ir

دکتر سیدامید رعنایی سیادت

۱۳۹۳- ۱۳۹۱
دانشیار مرکز تحقیقات پروتئین
O_ranaei@sbu.ac.ir

سیدمحمد سجاد صدوق

۱۳۹۱- ۱۳۸۹
دانشیاردانشکده مهندسی برق(الکترویک- مخابرات)
p_khosro@sbu.ac.ir

دکتر ناهید مشکوری نجفی

۱۳۸۹- ۱۳۸۱
استاد بازنشسته دانشکده شیمی d_gharavian@sbu.ac.ir

وظایف و اختیارات معاون مرکز رشد

– مدیریت و هدایت امور مرکز و نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیت‌های آن در چارچوب اساسنامه، مصوبات هیأت امنا، شوابط و مقررات مربوطه

– امضای اسناد مالی و اداری مرکز در چارچوب ضوابط و مقررات

– عقد قرارداد به نمایندگی از مرکز با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

– تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه و تفصیلی پس از تأیید شورای پارک

– تنظیم و پیشنهاد برنامه سالانه و پنج ساله پس از تأیید شورای پارک

– ارائه گزارش عملکرد سالانه مرکز به شورای پارک

– ارزیابی و نظارت بر فعالیت‌های واحدهای فناور مستقر در مرکز برای حصول اطمینان از انطباق فعالیت‌ها با اهداف پیش‌بینی شده در برنامه کاری مصوب واحدهای فناور