سپهرالکترومهر
اسفند ۴, ۱۳۹۴
اطلاعیه برگزاری ششمین گردهمایی واحدهای فناور
اسفند ۴, ۱۳۹۴
نام صورت کامل (الزامی) : شرکت داروسازی اروم طب دارو 
شماره ثبت شرکت : ۴۶۹۴۳۵ 
نام برند : اروم دارو 
تلفن : ۰۲۱۲۹۹۰۴۰۴۵
شماره همراه مسئول واحد : ۰۹۱۲۳۹۰۶۶۰۴
 
فکس :  
آدرس وب‌سایت :  
آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی) : a-sonboli@sbu.ac.ir 

لطفا در یک جمله به صورت شفاف و واضح بیان فرمایید:
ایده محوری به فارسی : فرمولاسیون و تولید داروهای گیاهی 
ایده محوری به انگلیسی : Herbal drug formulation and production 

درباره شرکت : شرکت داروسازی اروم طب دارو با هدف تولید دانش فنی و فرمولاسیون و در نهایت ساخت داروهای گیاهی بر پایه اسانس و عصاره گیاهان دارویی و ارتقای سطح سلامت جامعه در سال ۱۳۹۳ تاسیس و راه اندازی شده است. 
سوابق شرکت :  
استعدادها و توانمدی‌های شرکت : بهره گیری از محققین و اساتید برجسته در زمینه های مختلف:
کشت و صنعت گیاهان دارویی به منظور تامین مواد اولیه گیاهی ایمن و کاملا طبیعی و ارگانیک
آنالیز و شناسایی فیتوشیمیائی و کنترل کیفی مواد اولیه و محصولات نهائی
فرمولاسیون تخصصی داروهای گیاهی با بهره گیری از دانش طب سنتی و مدرن 
ایده‌ها و اختراعات شرکت : تولید داروهای گیاهی بر پایه ترکیبات طبیعی
تولید اسانس و عصاره کاملا طبیعی و خالص از گیاهان دارویی 
عنوان مقالات و کتب شرکت : Published papers in international and national journals
۲۰۰۵
۱., A., Eftekhar, F., Yousefzadi, M., & Kanani, M. R. 2005. Antibacterial activity and he essential oil of Grammosciadium platycarpum Boiss. from Iran. Z. Naturforsch. 60c: 30-34.
۲. Salehi, P., Sefidkon, F., Bazzaz Tolami, L. & Sonboli, A. 2005. Essential oil composition of Salvia palaestina (Labiatae) from Iran. Flavour Fragr. J., 20: 525-527.
۳. Sonboli, A., Fakhari, A. R. & Sefidkon, F. 2005. Chemical composition of the essential oil of Salvia macilenta Boiss. from Iran. Chem. Nat. Comp., 41(2): 168-170.
۴. Sonboli, A., Salehi, P. & Nejad Ebrahimi S. 2005. Essential oil composition and antibacterial activity of the essential oil of Stachys schtschegleevii Sosn. from Iran. Chem. Nat. Comp., 41(2): 171-174.
۵. Sonboli, A., Salehi, P., Kanani, M. R. & Nejad Ebrahimi S. 2005. Antibacterial and antioxidant activity and essential oil composition of Grammosciadium scabridum Boiss. from Iran. Z. Naturforsch. 60c, 534-538.
۶. Eftekhar, F., Yousefzadi, M., Azizian, D., Sonboli, A. & Salehi, P. 2005. Essential oil composition and antimicrobial activity of Diplotaenia damavandica. Z. Naturforsch. 60c, 821-825.
۷. Fakhari, A. R., Sonboli, A., & Heydari, R. 2005. Composition of the essential oil of Rhabdosciadium strausii (Apiaceae) from Iran. Chem. Nat. Comp., 41(4): 413-414.
۸. Salehi, P., Sonboli, A., Eftekhar, F., Nejad Ebrahimi S. & Yousefzadi, M. 2005. Essential oil composition, antibacterial and antioxidant activity of the oil and various extracts of Ziziphora clinopodioides subsp. rigida (Boiss.) Rech. f. from Iran. Biol. & Pharm.Bull. 28(10): 1892-1896.
۹. Jassbi, A. R., Mehrdad, M., Soleimani, M., Mirzaeian, M., & Sonboli, A. 2005. Chemical composition of the essential oils of Bunium elegans and Bunium caroides. Chem. Nat. Comp.,41(4): 415-417.
۱۰. Khaksarian, M., Javan, M., Sonboli, A. & Motamedi, F. 2005. The effects of peripheral and central administration of Hypericum perforatum L. on chronic and acute pain in Male Rat. Pak. J. Biol. Sci., 8(7): 949-953.
۱۱. Sonboli, A., Salehi, P. & Allahyari, L., 2005. Chemical composition and antibacterial activity of the essential oil of Nepeta involucrata (Bunge) Bornm. from Iran, Chemistry of Natural Compounds, 41(6): 683-685.

۲۰۰۶
۱۲. Mirjalili, M. H., Salehi, P., Naghdi Badi, H. A., & Sonboli, A. 2006. Volatile constituents of the flowerheads of three Echinacea species cultivated in Iran. Flavour Fragr. J., 21: 355-358.
۱۳. Salehi, P., Sonboli, A., & Mohammadi, F. 2006. Composition and antimicrobial activity of the essential oil of Dicyclophora persica Boiss.from Iran. Z. Naturforsch. 61c, 315-318.
۱۴. Mirjalili, M. H., Salehi, P., Sonboli, A., Mohammadi Vala M. 2006. Essential oil variation of sage (Salvia officinalis L.) aerial parts during its phenological cycle. Chem. Nat. Comp., 42(1): 19-23.
۱۵. Hadian, J., Sonboli, A., Nejad Ebrahimi S. & Mirjalili, M. H. 2006. Essential oil composition of Nepeta satureioides from Iran.Chem. Nat. Comp., 42(2): 175-177.
۱۶. Sonboli, A., Babakhani, B. & Mehrabian, A.R. 2006. Antimicrobial activity of six constituents of Essential oil from Salvia. Z. Naturforsch. 61c, 160-164.
۱۷. Sonboli, A., Sefidkon, F. & Yousefzadi, M. 2006. Antimicrobial activity and composition of the essential oil of Gontscharovia popovii  from Iran. Z. Naturforsch. 61c, 681-684.
۱۸. Eghtesadi, F., Mehrdad, M., & Sonboli, A. 2006. Essential oil composition of Rhabdosciadium aucheri (Apiaceae) from Iran. Chem. Nat. Comp., 42 (4), 489-490.
۱۹. Sonboli, A., Mirjalili, M. H., Hadian, J., Nejad Ebrahimi S. & Yousefzadi, M. 2006. Antibacterial Activity and Composition of the Essential Oil of Ziziphora clinopodioides subsp. bungeana (Juz.) Rech. f. from Iran. Z. Naturforsch. 61c, 677-680.
۲۰. Sonboli, A., Mirjalili, M. H., & Yousefzadi, M. 2006. Antimicrobial activity of the essential oil of Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor. from Iran. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 1,65-68.
۲۱. Sonboli, A., Kanani, M. R. & Mojarrad Ashena abad M., 2006. Comparision of the essential oil composition of salvia hydrangea Boiss. in three localities from Iran. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 22(2): 154 (Persian, 128-134).
۲۲. Fakhari, A. R., Sonboli, A., 2006. Essential oil compostion of Pimpinella barbata (DC.) Boiss. from Iran. J. Essnt. Oil Res., 18(6), 679-681.
۲۰۰۷
۲۳.Mirjalili, M.H., Tabatabaei, S.M.F., Hadian, J., Nejad Ebrahimi, S. & Sonboli, A. 2007. Phenological variation of the essential oil of Artemisia scoparia from Iran. J. Essent. Oil Res., 19(4), 326-329.
۲۴. Sonboli, A., Salehi, P. & Mohammadi Vala M. 2007. Essential oil analysis of Fuernrohria setifolia C. Koch from Iran. J. Essnt. Oil Res., 19(1), 47-48.
۲۵. Sonboli, A., Azizian, D., Kanani, M. R., Yousefzadi, M. & Mehrabian, A.R. 2007. Volatile constituents and antimicrobial activity of the essential oil of of Tetrataenium lasiopetalum (Apiaceae)from Iran. Flavour Fragr. J., 22(2), 119-122.
۲۶. Salehi, P., Sonboli, A., Fakhari, A. R., Sefidkon, F., Dayeni, M. & Cheraghi, B. 2007. Narcotic alkaloids of four Papaver species form Iran. Z. Naturforsch. 62c, 16-18.
۲۷. Yousefzadi, M., Sonboli, A., Karimi, F., Ebrahimi, S. N., Asghari, B., & Zeinali, A. 2007. Antimicrobial activity of some Salvia species essential oils from iran. Z. Naturforsch. 62c, 514-518.
۲۸. Salehi, P., Sonboli, A., Ebrahimi, S. N., & Yousefzadi, M. 2007. Antibacterial and antioxidant activities of the essential oils and various extracts of Salvia sahendica in different phenological stages. Chem. Nat. Comp.,43(3), 328-330.
۲۹. Salehi, P., Sonboli, A., & Fathi, F. 2007. Essential oil composition and antimicrobial activity of Salvia lachnocalyx Hedge from Iran. International Journal of Essential Oil Therapeutics, 1(1), 45-48.
۳۰. Mirjalili, M. H., Salehi, P., Sonboli, A., & Mohammadi Vala, M. 2007. Essential oil composition of feverfew (Tanacetum parthenium) in wild and cultivated populations from Iran. Chem. Nat. Comp, 43(2), 218-220.
۳۱. Salehi, P., Sonboli, A., & Asghari, B. 2007. Chemical composition of the essential oil of Stachys acerosa and its antibacterial and antioxidant activities. Chem. Nat. Comp., 43(3), 339-341.
۳۲. Salehi, P., Sonboli, A., & Allahyari, L. 2007. Antibacterial and antioxidant properties of the essential oil and various extracts of Nepeta ispahanica from Iran. Journal of Essential Oil-Bearing Plants, 10(4), 324-331.


۲۰۰۸
۳۳. Nejad Ebrahimi, S., Hadian, J., Mirjalili, M. H., Sonboli, A., & Yousefzadi, M. 2008. Essential oil composition and antibacterial activity of Thymus caramanicus at different phenological stages. Food Chem., 110(4), 927-931.
۳۴. Yousefzadi, M., Sonboli, A., Ebrahimi, S. N., & Hashemi, S. H. 2008. Antimicrobial activity of essential oil and major constituents of Salvia chloroleuca. Z. Naturforsch., 63c(5-6), 337-340.
۳۵. Salehi, P., Sonboli, A., Dayeni, M., Eftekhar, F., & Yousefzadi, M. 2008. Chemical composition of essential oils of Salvia limbata from two different regions in Iran and their biological activities. Chem. Nat. Comp., 44(1), 102-105.
۳۶. Sonboli, A., Mojarrad, M., Gholipour, A., Nejad Ebrahimi, S. & Arman, M. 2008. Biological activity and composition of the essential oil of Dracocephalum moldavica L. grown in Iran. Nat. Prod. Comm., 3(9), 1547-1550.

۲۰۰۹
۳۷. Sonboli, A., Gholipour, A., Yousefzadi, M., & Mojarrad, M. 2009. Antibacterial activity and composition of the essential oil of Nepeta menthoides from iran.Nat. Prod. Comm., 4(2), 283-286.
۳۸. Yousefzadi, M., Ebrahimi, S. N., Sonboli, A., Miraghasi, F., Ghiasi, S., Arman, M., et al. 2009. Cytotoxicity, antimicrobial activity and composition of essential oil from Tanacetum balsamita L. subsp. balsamita. Nat. Prod. Comm., 4(1), 119-122.
۳۹. Bahmanzadegan, A., Sefidkon, F. & Sonboli, A. 2009. Determination of hyoscyamine and scopolamine in four Hyoscyamus species from Iran. Iran. J. Pharm. Res., 8: 65-70.
۴۰. Esmaeili, M. A., Sonboli, A., Kanani, M.R., & Sadeghi, H. 2009. Salvia sahendica prevents tissue damages induced by alcohol in oxidative stress conditions: Effect on liver and kidney oxidative parameters, Journal of Medicinal Plants research, 3, 276-283.
۴۱. Nejad Ebrahimi, S., Hadian, J. & Sonboli, A. 2009. Chemical Composition of the Essential Oil of Ziziphora capitata L. from Iran. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 12(6): 678-682.
۴۲. Sonboli, A., Kanani, M.R.Yousefzadi, M., Mojarrad, M. 2009. Chemical composition and antibacterial activity of the essential oil of Salvia hydrangea from two localities of Iran. Journal of Medicinal Plants, 8: 20-28 (in Persian).
۲۰۱۰
۴۳. Sonboli, A., Esmaeili, M.A., Gholipour, A., Kanani, M.R.2010. Composition, cytotoxicity and antioxidant activity of the essential oil of Dracocephalum surmandinum from Iran.  Natural product communications, 5 (2): 341-344. 
۴۴. Esmaeili, M.A., Sonboli, A., Ayyari Noushabadi, M.2010. Antioxidant and protective properties of six Tanacetum species against hydrogen peroxide-induced oxidative stress in K562 cell line: A comparative study. Food Chemistry, 121 (1): 148-155.
۴۵. Asadi, S., Ahmadiani, A., Esmaeili, M.A., Sonboli, A., Ansari, N., Khodagholi, F.2010. In vitro antioxidant activities and an investigation of neuroprotection by six Salvia species from Iran: A comparative study. Food and Chemical Toxicology, 48 (5): 1341-1349. 
۴۶. Esmaeili, M.A., Sonboli, A.2010. Antioxidant, free radical scavenging activities of Salvia brachyantha and its protective effect against oxidative cardiac cell injury. Food and Chemical Toxicology, 48 (3): 846-853. 
۴۷. Sonboli, A., Atri, M. & Shafiei, S. 2010. Intraspecific variability of the essential oil of Ziziphora clinopodioides subsp. rigida from Iran. Chemistry and Biodiversity, 7: 1784-1789.
۴۸. Esmaeili, M.A., Sonbol, A., Kanani M.R., Sadeghi H., Karimian pour N. 2010. Evaluation of the effect of Salvia sahendica on tissue damages induced by alcohol in oxidative stress conditions in the rat: Effect on liver and kidney oxidative parameters. Pharmaceutical Sciences, 15(4): 315-322.
۴۹. Sonboli, A., Mojarrad, M., Nejad Ebrahimi, S., Enayat, Sh. 2010. Free Radical Scavenging Activity and Total Phenolic Content of Methanolic Extracts from Male Inflorescence of Salix aegyptiaca Grown in Iran. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 9(3): 293-296.
۵۰. Mirjalili, M.H., Salehi, P., Sonboli, A., Hadian, J., Nejad Ebrahimi, S., Yousefzadi, M. 2010. The composition and antibacterial activity of the essential oil of Levisticum officinale Koch flowers and fruits at different developmental stages. J. Serb. Chem. Soc. 75 (12): 1661–۱۶۶۹.
۵۱. Esmaeili, M.A., Kanani M.R., Sonbol, A. 2010. Salvia reuterana Extract Prevents Formation of Advanced Glycation End Products: An In Vitro Study. Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences, 6(1): 33-50.
۲۰۱۱
۵۲. Rajaei, P., Nejadsattari, T., Maassoumi, A. A., Mozaffarian, V., Sonboli, A. 2011. Micromorphology of Glandular hairs, Biological Activity and Composition of the Essential Oil of Tanacetum fisherae (Asteraceae-Anthemideae) from Iran. Natural product communications, 6(2): 259-262.
۵۳. Shaerzadeh, F., Ahmadiani, A., Esmaeili, M.A., Ansari, N.,Asadi, S., Khoramian Tousi, S., Sonbol, A., Ghahremanzamaneh, M., Khodagholi, F. 2011. Antioxidant and antiglycating activities of Salvia sahendica and its protective effect against oxidative stress in neuron-like PC12 cells. J Nat Med 65: 455–۴۶۵.
۵۴. Kazemizadeh, Z., Yousefzadi, M., Sonbol, A. 2011. Volatile constituents of Zosimia radians Boiss. and Hohen from Iran. Natural Product Research, 25(10): 1004–۱۰۰۷.
۵۵. Asadi, S., Khodagholi, F., Esmaeili, M.A., Khoramian Tousi, S., Ansari, N.,Shaerzadeh, F., Sonbol, A., Ghahremanzamaneh, M. 2011. Chemical Composition Analysis, Antioxidant, Antiglycating Activities and Neuroprotective Effects of S. choloroleuca, S. mirzayanii and S. santolinifolia from Iran. American Journal of Chinese Medicine, 39(3): 615-638.

۲۰۱۲ 
۵۶. Taskina, A., Javan, M., Sonboli, A., Semnanian, S. (2012). Antinociceptive and anti-inflammatory activities of the essential oil of Nepeta crispa Willd. in experimental rat models. Natural Product Research, 26(16): 1529-1534.
۵۷. Sonboli, A., Gholipour, A., Yousefzadi, M. (2012). Antibacterial activity of the essential oil and main components of two Dracocephalum species from Iran. Natural Product Research, 26(22): 2121-2125.
۵۸. Firozy, M., Talebpour, Z. & Sonboli, A. (2012). Essential oil composition and antioxidant activities of the various extracts of Tanacetum sonbolii Mozaff. (Asteraceae) from Iran, Natural Product Research, 26(23): 2204-2207.
۵۹. Salehi, P., Sonboli, A., Khaligh P. & Mirzajani F. (2012). Essential oil composition and antioxidant activity of different extracts of Nepeta betonicifolia C.A. Meyer and Nepeta saccharata Bunge, Natural Product Research, 26(8): 736-743.
۶۰. Zeighamy Alamdary, S., Khodagholi, F., Shaerzadeh, F., Ansari, N., Sonboli, A. & Khoramian Tusi, S. (2012). S. choloroleuca, S. mirzayanii and S. santolinifolia protect PC12 cells from H2O2-induced apoptosis by blocking the intrinsic pathway. Cytotechnology , 64: 403–۴۱۹.
۶۱. Ali, T., Javan, M., Sonboli,A. & Semnanian, S. (2012). Evaluation of the antinociceptive and anti-inflammatory effects of essential oil of Nepeta pogonosperma Jamzad et Assadi in rats. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 2012 20:48-57.
۶۲. Naderi, F., Azhdari-Zarmehri, H.,Erami, E., Sonboli, A., Sofiabadi, M. & Mohammad-Zadeh, M. (2012). The effect of Tanacetum sonbolii hydroalcholic extract on PTZ induced seizures in male mice. Journal of Medicinal Plants, 11(4): 193-201 (in Persian).
۲۰۱۳
۶۳. Moridi Farimani, M., Nejad Ebrahimi, S., Salehi, P., Bahadori, M.B., Sonboli, A., Khavasi, H.R., Zimmermann, S., Kaiser, M., & Hamburger, M. (2013). Antitrypanosomal triterpenoid with an ε-lactone E-ring from Salvia urmiensis. Journal of Natural Products, 76 (9): 1806-1809.
۶۴. Talebpour, Z., Najafi, S., Sonboli, A., Firozy, M., & Khosroshahi, M. (2013). Comparison of chemical compositions of the Tanacetum sonbolii essential oils using head space sorptive extraction and hydrodistillation methods. Journal of Medicinal Plants, 12 (48): 150-159 (in Persian).
۶۵. Salehi, P., Sonboli, A., & Moghadam, S.E. (2013). Essential Oil Composition and Antioxidant Activity of Salvia staminea Benth. Extracts. Journal of Essential Oil-Bearing Plants, 16 (5): 582-587.
۶۶. Mirjalili, M.H., Hadian, J., Aliahmadi, A., Kanani, M.R., & Sonboli, A. (2013). Chemical composition and in vitro antimicrobial activity of the essential oil of Cyclotrichium leucotrichum from Iran. Natural Product Research, 27 (10): 934-937.

۲۰۱۴
۶۷. Loizzo, M.R., Abouali, M., Salehi, P., Sonboli, A., Kanani, M.R. and Menichini, F. (2014). In vitro antioxidant and antiproliferative activities of nine Salvia species. Natural Product Research, 28 (24), 2278-2285.
۶۸. Aliahmadi, A., Mirzajani, F., Ghassempour, A. and Sonboli, A. (2014). Bioassay Guided Fractionation of an Anti-Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Flavonoid from Bromus inermis Leyss Inflorescences. Jundishapur Journal of Microbiology, 7 (12), e12739.
۶۹. Mojarrad Ashenaabad, M., Sonboli, A. and Nasiri, N. (2014). Essential oil composition of Tanacetum chiliophyllum var. oligocephalum from Iran. Journal of Herbal Drugs (An International Journal on Medicinal Herbs). 5 (3), 121-126.
۷۰. Esmaeili, M.A., Sonboli, A. and Mirjalili, M.H. (2014). Oxidative stress protective effect of Dracocephalum multicaule essential oil against human cancer cell line. Natural Product Research, 28 (11), 848-852.
۷۱. Khanizadeh, A.M., Zaringhalam, J., Sonboli, A., Ayyari, M. and Manaheji, H. (2014). Effects of hydroalcholic and chloroformic extracts of Salvia candidissima on hyperalgesia and edema during adjuvant-induced arthritis. Koomesh, 16 (2), Pe239-Pe245, En32.
۷۲. Sonboli, A., Mirjalili, M.H., Hadian, J. and Yousefzadi, M. (2014). The Biological Activity and Composition of the Essential Oil of Sclerorhachis leptoclada (Asteraceae-Anthemideae) from Iran. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 13 (3), 1097-1104.
۷۳. Sofiabadi, M., Azhdari-Zarmehri, H., Naderi, F. Sonboli, A. and Haghparast, A. (2014). Ghalandari-Shamami M. Effects of Hydroalcoholic Extract of Tanacetum Sonbolii (Asteraceae) on Pain-related Behaviors during Formalin Test in Mice., Basic and clinical neuroscience, 5 (2), 162-168.

۲۰۱۵
۷۴. Moridi Farimani, M., Abbas-Mohammadi, M., Esmaeili, M.A., Salehi, P., Nejad Ebrahimi, S., Sonboli, A. and Hamburger, M. (2015). Seco-ursane-type Triterpenoids from Salvia urmiensis with Apoptosis-inducing Activity., Planta medica, 81: 1290–۱۲۹۵.
۷۵. Salehi, P., Abedini, N., Sonboli, A., Aliahmadi, A. and Ayyari, M. (2015). Chemical composition and antimicrobial activity of Ajania semnanensis essential oil in two growing stages. Journal of Essential Oil Research, 27 (2), 96-100.
۷۶. Sonboli, A., Mirzania, F., Aliahmadi, A. and Amiri, M.S. (2015). Composition and Antibacterial Activity of the Essential Oil of Phlomidoschema parviflorum from Iran. Chemistry of Natural Compounds, 51 (2), 366-368.
۷۷. Asghari, B., Salehi, P., Sonboli, A. and Nejad Ebrahimi S. (2015). Flavonoids from Salvia chloroleuca with α-Amylsae and α-Glucosidase Inhibitory Effect. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 14 (2), 609.
۷۸. Sonboli, A. (2015). Biological activity of various extracts and phenolic content of Micromeria persica and M. hedgei. Research Journal of Pharmacognosy, 2(4), 27-31.
۷۹. Esmaeili, M.A., Alilou, A. and Sonboli, A. (2015). Neuroprotective effects of Salvia aristata Aucher ex Benth. on hydrogen peroxide-induced apoptosis in SH-SY5Y neuroblastoma cells. Research Journal of Pharmacognosy, 2(4), 17-26.
۸۰. Valizadeh, H., Sonboli, A., Mahmoodi Kordi, F., Dehghan, H., Bahadori, M.B. (2015). Cytotoxicity, Antioxidant Activity and Phenolic Content of Eight Fern Species from North of Iran. Pharmaceutical Sciences, 21, 18-24 

دیدگاه ها بسته شده است

رویدادهای داغ!
فارسی